Všeobecné obchodné podmienky - zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

Obchodné podmienky pre predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky tomiland.sk (ďalej len "podmienky") platné od 11. Januára 2017.

Pozor! Prečítajte si článok č.3 odst, 5 - vymáhanie škody za neprevzatie záväznej objednávky! Ak si zásielku necháte poslať do práce a neuvediete názov spoločnosti - objednávka bude zrušená! Ak adresa doručenia je administratívna budova - poštová doručovateľka zásielku vráti s nálepkou "Adresát Neznámy".

Prevádzkovateľ e-shopu:

Ing. arch. Tomáš Petrik, Tomiland

Třebíčská 14, 06601 Humenné, Slovenská republika

IČO: 41578279  DIČ: 1073795558

Tel.: 0950 612 722

email: admin zavináč tomiland bodka sk

Registračné číslo e-shopu: 201414324, vydané ÚOOÚ SR podľa § 36 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Odborárske námestie, 81107  Bratislava, Slovenská republika

Kontrolný orgán e-shopu:

Inšpektorát SOI (Slovenskej Obchodnej Inšpekcie) pre Prešovský kraj

Konštantínova 6

08001 Prešov 1

Tel.: 051 7721 597, Fax.: 051 7721 596

email: pr zavináč soi.sk

www.soi.sk

Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu:

Ak máte s e-shopom Tomiland.sk spor a nie ste s jeho riešením spokojný, môžete ako spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na nasledujúcej adrese: http://ec.europa.eu/odr

Článok 1

Úvodné ustanovenia.

1.1 Podmienky upravujú práva a povinnosti medzi vlastníkom Ing. arch. Tomáš Petrik, Tomiland, so sídlom Třebíčská 14, 066 01 Humenné, Slovenská republika, IČO: 41578279 DIČ: 1073795558, bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s., IBAN účet: SK53 5600 0000 0089 3335 1001 (ďalej len "predávajúci") a fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá prostredníctvom internetovej stránky http://www.tomiland.sk (ďalej len "stránka") kupuje ponúkaný tovar (ďalej len "kupujúci").

1.2 Na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom (§2 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov) sa Čl. 5 a 6 Podmienok nepoužije. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami uvedenými v predchádzajúcej vete, ktoré nie sú podmienkami upravené sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok 2

Uzavretie zmluvy.

2.1 Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka) je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý je umiestnený na stránke. Zaradenie konkrétnej položky do formuláru uskutoční kupukúci kliknutím na zelenú ikonku "vložiť do košíka". Kliknutím na ikonu "objednať" kupujúci potvrdí druh a množstvo tovaru, ktorý je predmetom objednávky. Po vyplnení osobných údajov a následným kliknutím na ikonky "nasledujúci krok" a "potvrdiť objednávku" zašle kupujúci záväznú objednávku predávajúcemu.

2.2 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu zaslať kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na jeho emailovú adresu, ktorú zadal pri objednávaní.

2.2a Kupujúci je povinný túto skutočnosť skontrolovať a ak potvrdenie o prijatí objednávky nebolo doručené do 60 minút od objednania na jeho emailovú adresu, hlásiť túto skutočnosť emailom na adresu admin zavináč tomiland bodka sk alebo na tel. číslo 0950 612 722

2.3 Až do okamihu doručenia oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu je kupujúci oprávnený objednávku zrušiť.

2.4 Od zverejnenia tovaru na stránke je predávajúci viazaný podmienkami predaja.

2.5 Po odoslaní objednávky Vám bude zaslaný automatický email potvrdzujúci prijatie Vašej objednávky a jej obsah. Každá prijatá objednávka sa považuje za záväznú. Expedičné doby, možnosti dopravy a spôsoby platby nájdete v sekcii doručenie a doprava. O odoslaní tovaru Vás budeme informovať v deň expedície mailom.

Článok 2a

Stornovanie objednávky. (odstúpenie od zmluvy je Článok 6)

2a.1 Ako kupujúci máte právo zrušiť objednávku bez akéhokoľvek postihu a dôvodu v prípade že nám túto skutočnosť oznámite mailom, SMS správou alebo telefonicky na číslo 0950 612 722 do dňa expedície tovaru. Ak to nestihnete a dostanete email a SMS správu o vyexpedovaní tovaru potom môžete odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru podľa Článku 6 nižšie.

Článok 3

Kúpna cena, poštovné a uhradenie škody za neprevzatie záväznej objednávky.

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci kupuje od predávajúceho tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky predávajúcemu uvedená na stránke ako kúpna cena tovaru. Všetky ceny na stránke sú konečné, uvedené vrátane DPH a neobsahujú žiadne skryté poplatky.

3.2 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a náklady spojené s dodaním tovaru následovne:

3.2 a) doručenie tovaru Slovenskou poštou dobierka 1. trieda - kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru vo výške 2,96 EUR je kupujúci povinný uhradiť priamo poštovému doručovateľovi v okamihu prevzatia tovaru. Doprava zdarma je pri nákupe nad 26 EUR.

3.3 Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru včas a riadne. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu a náklady spojené s dodaním tovaru sa považuje za splnený okamihom zaplatenia dobierkovej sumy za objednávku poštovému doručovateľovi alebo úhradou na pošte pri prevzatí dobierky.

3.4 Kúpna cena a náklady spojené s dodaním tovaru su splatné okamihom doručenia tovaru kupujúcemu ak podmienky neustanovujú inak.

3.5 Kupujúci sa zaručuje prevziať objednávku a je povinný objednávku prevziať ak ju medzitým nestornoval podľa článku 2. odsek 3. Ak kupujúci objednávku neprevezme a finančné záväzky vyplývajúcich zo zmluvy neprevezme, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie škody vo výške 5 EUR* do desať pracovných dní od doručenia výzvy na zaplatenie v prospech účtu Ing. arch. Tomáš Petrik, Tomiland, v banke Prima Banka Slovensko a.s., IBAN účet: SK53 5600 0000 0089 3335 1001. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho zaplatenie pokuty vo výške 0,05% z dĺžnej sumy za každý deň omeškania.

*Poznámka: Mali by ste vedieť, že ak si dobierku neprevezmete, Slovenská pošta účtuje odosielateľovi DOPLATNÉ podľa cenníka SP. V sume 5 EUR, ktorú budeme od Vás vymáhať za spôsobenú škodu sú započítané tieto položky: bublinková obálka príp. kartónová krabica, technická výplň, poštovné, poplatok za 1. triedu, poplatok za neštandardnú veľkosť zásielky, poplatok za dobierku, SMS správa, 3x tlač dokumentu A4, samolepiace štítky a doplatné Slovenskej pošty.

3.5 a) Predávajúci použije na vymáhanie dĺžnej sumy všetky dostupné právne prostriedky vrátanie podania návrhu na exekúciu, prípadne pohľadávku predá tretej strane. Kupujúci, ktorý poruší článok 3. odstavec 5. sa zaväzuje uhradiť všetky poplatky vzniknuté vymáhaním dĺžnej sumy.

3.5 b) Ak kupujúci zaprie uskutočnenie objednávky, jeho IP adresa uvedená v interných štatistikách stránky pri prevedení objednávky v spolupráci s jeho internetovým prevádzkovateľom sa použije na overenie tejto skutočnosti.

3.5 c) V prípade ak je kupujúcim osoba mladšia ako 18 rokov, všetky podmienky na seba preberá a je zodpovedný za ich plnenie, rodič dieťaťa alebo jeho zákonný zástupca.

3.5 d.) Ak kupujúci neprevezme objednávku, dáva týmto súhlas na verejné zobrazenie svojho mena, priezviska a bydliska. Po zaplatení škody podľa článku 3. odstavec 5. bude meno kupujúceho odstránené do 24 hodín.

3.6 Faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list bude kupujúcemu doručená v balíku spolu s tovarom.

Článok 4

Dodanie tovaru.

4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v lehote 2 - 5 pracovných dní. Lehota na dodanie tovaru začína plynúť dňom nasledujúcom po dni, v ktorom bola uzatvorená zmluva. Dostupnosť tovaru je len informatívna, nie záväzná. Ak je tovar nedostupný je na stránke uvedená poznámka "vypredané" a je znemožnený nákup takéhoto tovaru. Ikonka "vložiť do košíka" sa v takom prípade nezobrazí.

*Poznámka: Objednávka je zvyčajne doručená nasledujúci pracovný deň ak je prevedená do 13:00.

4.2 Kupujúci je povinný tovar včas a riadne prevziať. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu - balíku, bublinkovej obálky, prípadne poškodenie tovaru a ihneď to oznámiť poštovému doručovateľovi , od ktorého kupujúci dobierku v danom momente preberá. Pokiaľ je zistené viditeľné poškodenie obalu resp. zjavný úbytok obsahu, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Doručovateľ je povinný takýto zápis spísať. Pri prevzatí tovaru je kupujúci ďalej povinný skontrolovať či obsah balíka množstvom a svojou povahou zodpovedá jeho objednávke a či tovar neobsahuje zjavné vady. V prípade nesúladu dodaného tovaru s objednávkou alebo v prípade viditeľných vád produktov je kupujúci túto skutočnosť oznámiť stránke tomiland.com telefonicky, poštou alebo emailom.

4.3 Ak nie je poškodenie alebo chýbajúca časť tovaru zjavná hneď pri jeho prevziatí, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu a dopravcovi (Slovenskej pošte) vznik škody bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní odo dňa doručenia tovaru. Nasledujúci pracovný deň po oznámení vzniku škody spíše zástupca doručovateľa s kupujúcim zápis o škode. Po obdržaní zápisu o škode je kupujúci oprávnený uplatňovať vady tovaru spôsobené jeho poškodením alebo stratou u predávajúceho.

4.4 V prípade, že obsah zásielky nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Článok 5

Záruka, vady tovaru, reklamácia a servis.

5.1 Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim alebo predávajúcim určeným podnikateľom až do dňa oznámenia výsledku reklamácie kupujúcemu záručná doba neplynie.

5.2 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie, vibrácie), mechanickým poškodením a neoprávnenými zásahmi do tovaru.

5.3 V prípade vzniku vád tovaru počas záručnej doby je kupujúci oprávnený reklamovať vady v sídle predávajúceho. Ak predávajúci ustanoví pre konkrétny typ tovaru podnikateľa určeného na odstraňovanie vád tovaru počas záručnej doby je predávajúci povinný reklamovať vady tovaru u určeného podnikateľa.

5.4 Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru/pokladničný blok), a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. Kupujúci je povinný odovzdať tovar spolu s príslušenstvom. V prípade zasielania tovaru je kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy.

5.5 Predávajúci je povinný vady tovaru odstrániť bez zbytočného odkladu. Namiesto odstránenia vady je predávajúci oprávnený vymeniť vadný tovar. Ak ide o vadu, ktorá nebráni užívaniu tovaru, a ktorú nie je možné odstrániť má kupujúci nárok na zľavu z kúpnej ceny tovaru.

5.6 V prípade, že oprava chybného tovaru alebo jeho výmena nie je možná, je predávajúci oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy vystavením dobropisu kupujúcemu vo výške aktuálnej ceny tovaru v deň prijatia reklamácie. Touto aktuálnou cenou sa rozumie cena zhodného tovaru v deň prijatia reklamácie či cena tovaru porovnateľných technických parametrov, ako tovar reklamovaného. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca prislúcha predávajúcemu. Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný alebo nespĺňa kritéria výrobcu pre záručnú reklamáciu, považuje sa reklamácia za neoprávnenú a reklamovaný výrobok bude kupujúcemu vrátený. Predávajúci si vo vzťahu ku kupujúcemu vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

5.7 Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný alebo nespĺňa kritéria výrobcu pre záručnú reklamáciu, považuje sa reklamácia za neoprávnenú a reklamovaný výrobok bude kupujúcemu vrátený. Predávajúci si vo vzťahu ku kupujúcemu vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

Článok 6

Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru a peňazí.

6.1 § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov je kupujúci ako spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich "14" pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar môžete vrátiť v určenej lehote na adresu Ing. arch. Tomáš Petrik, Tomiland, Třebíčská 15, 06601 Humenné, Slovenská republika. Oznámenie o odstúpení* kupujúci môže urobiť emailom, sms správou alebo telefonátom na číslo 0950 612 722. Prečítajte si postup pri vrátení tovaru.

*Poznámka: Napíšte nám tento text: "Využívam svoje právo na vrátenie tovaru..." Nezabudnite nám poslať výrobky a číslo účtu, na ktorý Vám vrátime Vaše peniaze. Ak nám vrátite kompletnú objednávku, vrátime Vám plnú sumu vrátane poštovného. Ak nám vrátite len časť výrobkov z objednávky, vrátime Vám len sumu za konkrétny výrobok.

6.2 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je poškodený, nachádza sa v originálnom pôvodnom obale a nie je  neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

6.3 Kupujúci nemá právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil na vrátenie tovaru.

6.4 Doručením oznámenia o odstúpení zmluvy druhej zmluvnej strane sa zmluva zrušuje. Zmluvné strany sú si bez zbytočného odkladu povinne vrátiť plnenia, ktoré si na základe zmluvy navzájom poskytli.

Článok 7

Ochrana osobných údajov.

7.1 Tento e-shop je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Odborárske námestie, 81107  Bratislava, pod číslom 201414324. Ak sa stanete kupujúcim internetového obchodu tomiland.sk, odoslaním objednávky dávate súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov v rozsahu podľa vyplneného formulára, na spracovávanie svojich osobných údajov v poskytnutom rozsahu. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje na účely fakturácie a doručenia objednávky v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, telefonicky a SMS správou na číslo 0950 612 722.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje, až kým súhlas nebude podľa predchádzajúcich ustanovení odvolaný. Údaje o Vašich nákupoch v našom internetovom obchode sú zhromažďované kvôli zaistenu dodávok tovaru, vybavovaniu reklamácií a slúžia i k Vašej spätnej kontrole. Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate v našom internetovom obchode sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom. Vaše kontaktné údaje a informácie o nákupoch nie sú poskytované tretej strane (s výnimkou kuriérskej spoločnosti, v prípade dopravy Vašej zásielky pomocou tejto služby). Prečítajte si podrobné poučenie a prehlásenie a spracúvaní a ochrane osobných údajov.

*Poznámka: Nikdy neposielame žiadne reklamy, akciové ponuky atď. ani na email ani na telefón. Váše osobné údaje nikomu nepredávame ani neposkytujeme.

7.2 Tento súhlas je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať.

Článok 8

Záverečné ustanovenia.

8.1 Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke.

8.2 Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami je uzavretý podľa slovenského práva.